O nás

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu vznikla 2. června 1999. Je vedená v rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem, spisem U 92.

Činnost a oprávnění

  1. Sociální služby (odborné sociální poradenství, pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) – registrace Krajského úřadu Ústeckého kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  2. Poskytování právních informací – akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR dle dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Poslání

Prostřednictvím našich služeb pomáhat uživatelům lépe se orientovat v náročné životní situaci, podporovat je v nalezení strategie směřující ke zlepšení kvality jejich života a nabídnout jim konkrétní varianty účinného řešení životní situace.

Poskytovat odborné, bezpečné a bezplatné poradenství a podporu těm, kteří vnímají svou životní situaci jako tíživou a nedokážou ji řešit vlastními silami,

Podporovat naše uživatele služeb k samostatnému zvládání situací,

Realizovat vzdělávací a osvětové programy pro odbornou i širokou veřejnost,

Realizovat projekty a volnočasové aktivity pro mladé, podporovat je ve smysluplném trávení jejich volného času a předcházet tak sociálnímu vyloučení.

Zásady činnosti

Včasnost a dostupnost služeb,

Garance bezplatného odborného sociálního poradenství,

Garance diskrétnosti, nezištnosti, bezpečí a profesionality,

Respektování názorů, rozhodnutí uživatelů a vytváření podmínek k tomu, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace,

Respektování individuálních, specifických potřeb uživatelů,

Aplikace principů myšlení a plánování zaměřeného na člověka,

Důraz na zachování lidské důstojnosti a dodržování lidských práv a svobod,

Garance přátelského, nedirektivního prostředí pro uživatele i zaměstnance společnosti.

  • 1) Registrace KÚ ÚK k poskytování sociálních služeb + pověření ÚK k zajištění dostupnosti sociálních služeb.
    2) Akreditace MSp ČR k poskytování právních informací obětem trestných činů.
    3) Akreditace MPSV k poskytování odborné edukace rodičů v opatrovnických řízeních.

My Certifications